Basal kroppskjennskap (BK) er en fysioterapitilnærming rettet mot å fremme pasientens kontakt med "seg selv" gjennom å arbeide både med kroppslige og mentale aspekter. BK har fokus på bevegelsesbevissthet. Tilnærmingen er personsentrert og har til hensikt å fremme helse, læring og mestring. Formålet er å øke pasientens innsikt og kunnskap om hvordan egne bevegelsespotensialer og ressurser kan utvikles for å håndtere dagliglivets utfordringer.  

Basal Kroppskjennskap er inspirert av den franske bevegelsespedagog og psykoterapeut Jacques Dropsy, introdusert i Sverige av G. Roxendal på 70-tallet, og videreutviklet i den internasjonale lærergruppen i Basal Kroppskjennskap. BK ble godkjent som fysioterapimetode av NFF i 1989. Metoden har sitt teoretiske og praktiske fundament i biomedisinsk kunnskap, i eksistensiell og fenomenologisk tradisjon, i selvpsykologi og i vestlige og østlige bevegelsestradisjoner.

Behandlingsmålet i Basal Kroppskjennskaper å fremme helse gjennom økt bevegelseskvalitet og mer funksjonelle bevegelsesvaner og væremåter i hverdagen. Å øve oppmerksomt nærvær er nødvendig for læring. Ved å trene oppmerksomt nærvær i bevegelse og forfine kvaliteten på bevegelsene, styrkes kontakten i det sensomotoriske samspillet. En øker sensitivitet for kroppslige erfaringer og for hva som kan fremme helse .

I Basal Kroppskjennskap øves grunnleggende bevegelseskoordinasjoner fra daglivetsbevegelser: ligge, sitte, stå, gå, og relasjonsbevegelser. En strukturert massasje og bruk av stemme inngår i behandlingskonseptet. Pasienten veiledes til å utforske egne bevegelsesvaner, kontakten til underlaget, til kroppens sentrum, til pust og til hvordan egen energi brukes. I behandlingsprosessen får pasienten hjelp til å oppdage uvaner og prøve ut mer funksjonelle bevegelser. En vektlegger å stimulere posturale reflekser, balanse, en mer fri pust og koordinasjon i kroppen som en helhet.

Samtale inngår som en sentral del av terapien og tar utgangspunkt i pasientens bevegelseserfaringer her og nå. Pasient og terapeut reflekterer sammen om kroppslige og mentale reaksjoner og hvordan reaksjoner kan henge sammen med erfaringer fra dagliglivet. Det blir lagt vekt på å finne sammenhenger og mening, og fremme pasientens selvforståelse og tro på egne muligheter for å mestre dagliglivet.

I samarbeid med fysioterapeuten, får pasienten ansvar for bedring av egen helse ved å involvere seg og øve hjemme fra første behandlingstime. Hjemmeoppgaven består av to deler: Skape regelmessig øvingstid for bestemte bevegelser og overføre bevegelsesprinsippene i sine daglige funksjoner. I tillegg oppfordres pasienten til å føre logg.

Det er en lang tradisjon for bruk av Basal Kroppskjennskap i grupper. Gruppedynamikk og terapeutiske faktorer i gruppe kan være med å utvide den helsemessige effekten av behandling med blant annet økt forståelse for egen problematikk, gruppetilhørighet og betydningen av samspill.

Undersøkelsen Body Awareness Rating Scale(BARS) benyttes for å kartlegge pasientens utgangspunkt og utvikling gjennom behandlingsprosessen. Vurderingen er tredelt bestående av pasientens beskrivelse, fysioterapeutens observasjon og skalering av bevegelseskvalitet.  Skalaen som nyttes, spenner fra 1-7 der 1 er den mest ufunksjonelle og 7 er den mest funksjonelle bevegelseskvalitet.

BARS har god validitet og reliabilitet, og nyttes for dokumentasjon og evaluering av behandling og i forskningssammenheng.

Det har vært drevet kontinuerlig fagutvikling og forskning på Basal Kroppskjennskap som fysioterapimetode siden den ble etablert; bruk av undersøkelsesmetoder, effekt av terapi knyttet til ulike lidelser og diagnoser, bruk av BK i grupper mm. 

Les mer om BK her: 

file:///C:/Users/Bruker/Downloads/Skj%C3%A6rven%20(7).pdf

Read more about Basic Body Awareness Therapy here: 

Les mer om BK her