Hva er Basal Kroppskjennskap (BK)?

Basal Kroppskjennskap er en behandlingsmetode i fysioterapi som retter seg mot pasienter med langvarige muskel-skjelettplager og psykiske plager, såkalte sammensatte lidelser. Metoden er kunnskaps- og erfaringsbasert og anvendes både i individuell og gruppe-behandling.

Basal Kroppskjennskap bygger på hypotesen at personer med denne type lidelse, kan ha forstyrrelser i samspillet mellom kropp og sinn eller redusert sensomotorisk kontakt, beskrevet som et kontaktproblem. Forstyrrelsene kan ramme hele mennesket, både fysisk og mentalt, og komme til uttrykk i ufunksjonelle bevegelsesvaner og vanskelige relasjoner. Basal Kroppskjennskap er spesielt kjent for sin bevegelsestilnærming og for å fremme bevegelseskvalitet og selvbevissthet.

Basal Kroppskjennskap er inspirert av den franske bevegelsespedagog og psykoterapeut Jacques Dropsy, introdusert i Sverige av G. Roxendal på 70-tallet, og videreutviklet i den internasjonale lærergruppen i Basal Kroppskjennskap. BK ble godkjent som fysioterapimetode av NFF i 1989. Metoden har sitt teoretiske og praktiske fundament i biomedisinsk kunnskap, i eksistensiell og fenomenologisk tradisjon, i selvpsykologi og i vestlige og østlige bevegelsestradisjoner.

Behandlingsmålet i Basal Kroppskjennskaper å fremme helse gjennom økt bevegelseskvalitet og mer funksjonelle bevegelsesvaner og væremåter i hverdagen. Å øve oppmerksomt nærvær er nødvendig for læring. Ved å trene oppmerksomt nærvær i bevegelse og forfine kvaliteten på bevegelsene, styrkes kontakten i det sensomotoriske samspillet. En øker sensitivitet for kroppslige erfaringer og for hva som kan fremme helse .

I Basal Kroppskjennskap øves grunnleggende bevegelseskoordinasjoner fra daglivetsbevegelser: ligge, sitte, stå, gå, og relasjonsbevegelser. En strukturert massasje og bruk av stemme inngår i behandlingskonseptet. Pasienten veiledes til å utforske egne bevegelsesvaner, kontakten til underlaget, til kroppens sentrum, til pust og til hvordan egen energi brukes. I behandlingsprosessen får pasienten hjelp til å oppdage uvaner og prøve ut mer funksjonelle bevegelser. En vektlegger å stimulere posturale reflekser, balanse, en mer fri pust og koordinasjon i kroppen som en helhet.

Samtale inngår som en sentral del av terapien og tar utgangspunkt i pasientens bevegelseserfaringer her og nå. Pasient og terapeut reflekterer sammen om kroppslige og mentale reaksjoner og hvordan reaksjoner kan henge sammen med erfaringer fra dagliglivet. Det blir lagt vekt på å finne sammenhenger og mening, og fremme pasientens selvforståelse og tro på egne muligheter for å mestre dagliglivet.

I samarbeid med fysioterapeuten, får pasienten ansvar for bedring av egen helse ved å involvere seg og øve hjemme fra første behandlingstime. Hjemmeoppgaven består av to deler: Skape regelmessig øvingstid for bestemte bevegelser og overføre bevegelsesprinsippene i sine daglige funksjoner. I tillegg oppfordres pasienten til å føre logg.

Det er en lang tradisjon for bruk av Basal Kroppskjennskap i grupper. Gruppedynamikk og terapeutiske faktorer i gruppe kan være med å utvide den helsemessige effekten av behandling med blant annet økt forståelse for egen problematikk, gruppetilhørighet og betydningen av samspill.

Skalaen som nyttes, spenner fra 1-7 der 1 er den mest ufunksjonelle og 7 er den mest funksjonelle bevegelseskvalitet.

BARS har god validitet og reliabilitet, og nyttes for dokumentasjon og evaluering av behandling og i forskningssammenheng.

Det har vært drevet kontinuerlig fagutvikling og forskning på Basal Kroppskjennskap som fysioterapimetode siden den ble etablert; bruk av undersøkelsesmetoder, effekt av terapi knyttet til ulike lidelser og diagnoser, bruk av BK i grupper mm.

Utskrift E-post

Hvorfor har ingen lært meg disse enkle og nyttige bevegelsesprinsippene før? Det jeg har lært på disse få timene med BK, har jeg med meg i dagliglivet fra jeg står opp til jeg legger meg

Om NIBK

Basal kroppskjennskap er en fysioterapimetode som har vært godkjent i nærmere 30 år. Det er en arbeidsform som retter seg både mot forebyggende-, helsefremmende og klinisk virksomhet i fysioterapi.

Kontakt

Kontakt oss ...

Logg inn